KURUMSAL


PERSONEL


MİLLİ EMLAK


GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


MUHASEBAT


MUHAKEMAT


DUYURULAR


HABERLER


PRATİK BİLGİLER


HIZLI ERİŞİM


Anasayfa > pratik bilgiler gib

Amme Alacağının Sona Ermesi
Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar
Asgari Geçim İndirimi
Asgari Ücret Miktarları
Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Beyanname İmzalatma Limitleri

Beyanname Verilmeyen Hadler
Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi

Bildirim ve Süreler

Bilanço Esasına Göre Defter tutma hadleri
Bilgi Vermekten Çekinenlere Kesilecek Cezalar

Büyükşehir Statüsündeki İller
Çevre Temizlik Vergisi

Damga Vergisi Oranları<
Danıştaya Temyiz Davası Açmak için Yetki sınırlar
Dava Açma Süreleri
Defter Tastik Zamanı
Değerli Kağıtlar ve Bedelleri

E-Beyan Verilmesinin Usul ve Esaslarına İlişkin Açıklamalar
Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisi Miktarları
Ek Mali Tablo ve Hadleri
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Mecburiyeti
Fatura Düzenleme Süresi
Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

Finansman Gider Kısıtlama Oranı
Gelir Vergisi Tarifesi

G.M.S.İ. Mesken Olarak Kullanılan Binalarda İstisna Tutarları (Konut Kira İstisnası)

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Tecil Faizi ve Pişmanlık Faizi Oranları

Geçici Vergi Oranları

Harçlar (25/01/2011)
İade İşlemlerinde Yıllar İtibariyle Uygulanacak Limitler (01/01/2013)
İmzalatma Kapsamında ve Kapsam Dışında Kalan Mükellefler (Yeniden Değerleme)(01/01/2013)
İşsizlik Sigortası Kesintisi Oranı
Kalkınmada 1. Derecede Öncelikli Yöreler
Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilen Emtia Grubu Kapsamında Değerlendirilen Emtialar İçin Özel Hadler (Basit Usulde)
Kazançların Beyan Edilme Sınırı
Katma Değer Vergisi Oranları
KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Rakamsal Hadleri Belirlenen Tablo (01/01/2012)
KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde Aranacak Belgeler (01/01/2012)
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı (2008/13426)
Katma Değer Vergisi Oranları %8 Olarak Belirlenen Malların Gümrük Tarife Pozisyonları
Kurum Kazancının Tespitinde Hasılattan İndirilecek Giderler İle Beyanname Üzerinden Yapılabilecek İndirimler
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri 2009
Nüfus Cüzdanları Kaybolan veya Çalınan Mükelleflerimizce Yapılacak İşlemler
Özel Usulsüzlük Cezaları
Özürlüler için Vergi İndirimi Uygulaması
Sakatlık İndirimi Tutarları ve Başvuru Formu
S.M. ve S.M.M.M.’ lere Beyanname İmzalatma Zorunluluğu
SM, SMMM Ve YMM’lik Mevzuatı Açısından Rakamsal Hadler
Tahakkuktan Vazgeçme
Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin
Talih Oyun Salonlarında Asgari Vergi Miktarları
Tecil Faizi Oranları
Tecile Yetkililer ve Limitleri
Tevsik Zorunluluğunun Tutar ve Başlangıcı ve Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar
Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Satışlarla İlgili (KDV) İstisna Sınırı
Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları
Usulsüzlük Cezaları
Vergi Ziyaı Cezası
Vergi İncelemelerinde Yetki Limitleri
Vergiden Müstesna Yurtiçi Gündelik Tutarları
Veraset ve İntikal Vergisi Nispetleri
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yıllık Kıdem Tazminatı Tavanı
Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulanan Amme Alacağı Miktarı
7/A Seçeneğini Uygulamak Zorunda Olan Mükellefler
Vergi Tahsilatı Yetkisine Sahip Bankaların Listesi
Gelir Vergisi Hesaplama Programı


 • Ekmek İsrafı
 • İnternet Vergi Dairesi
 • E-Beyanname Çağrı Merkezi
 • Vergi İletişim Merkezi
 • Tax Communication Center
 • E-Bordro
 • Tüik
 • Kamu Hesapları Bülteni
 • Şikayet Öneri Formu
 • Bimer
 • Vatandaşın Hakları
 • afis1
 • Tarım Broşür
 • afis2
 • Maliye Bakanlığı Twitter
 • afis3
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis4
 • Tarım Arazilerinin Satışı
 • afis5
 • Mile Broşür
 • 2B Arazileri
 • Mile Broşür
 • Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
Ana Sayfa | Maliye Bakanlığı | İletişim

T.C. Maliye Bakanlığı Yalova Defterdarlığı Resmi Web Sitesi
Adres: Adnan Menderes Mah. Rahmi Üstel Cad. No: 11 YALOVA
Telefon: 0226 814 17 05 - 814 17 19
Copyright © 2013 Yalova Defterdarlığı
Code By Asilweb
Bookmark and Share